Gelişimsel Değerlendirmeler

Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Gelişimsel sorunlarını tespit eder. Çocuğun yaş düzeyine göre beklenen becerilerini değerlendirir. 116 maddeden ve 4 alt alandan oluşur.  İnce motor beceriler (tutma, kavrama, sıkma, el-göz koordinasyonu vb.), kaba motor beceriler (yürüme, atlama, zıplama, koşma vb.), dil becerileri (konuşma ile ilgili beceriler) ve kişisel sosyal gelişim becerileri (kendi kendine yetebilme, kendi işini kendi halledebilme, gülme) gibi alanları ölçer.

Bu test, gelişim tarama testidir ve zeka testi olarak uygulanmamaktadır. Çocuğun kendi yaş grubu içerinde hangi yüzdelik dilimde olduğunu göstermektedir. Ancak tek başına bu test ile tanı konulamamaktadır.

Test öncesinde çocuğun karnının tok olması, uykusunu almış olması, hasta ve yorgun olmaması önemlidir. Kullandığı bir ilaç var ise önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. Test öncesinde ebeveynlerden bilgiler alınmaktadır. Test uygulaması anne ile birlikte yapılmaktadır. Uygulama sırasında maddelerden bazıları anneye, bazıları çocuğa yöneltilmektedir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bilişsel Değerlendirmeler

10 temek test ve 5 alt testten oluşan bilişsel değerlendirme testi olan Wisc 4 çocuğun güçlü ve desteklenecek yönlerini ölçümler. Objektif ölçüm aracı olan testin standardizasyonu yapılmıştır. Çocuğun performansı yaş grubu içerisindeki normlarla karşılaştırılır.
Test Sözel Kavrama, Çalışma Belleği, Algısal Akıl Yürütme ve İşlem Hızı alanlarını ölçer.
Sözel Kavrama alanı akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini ölçer. Bu alandaki çalışmalar işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilginin yanı sıra öğrenilmiş bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Okulda öğrenilen akademik bilgi ve genel kültür düzeyi hakkında bilgi veriri.

Algısal Akıl Yürütme: Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer.
Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, görsel motor koordinasyonu ölçer. Görsel- uzaysal ve akıcı akıl yürütmeyi temsil eder. Kültürel deneyim ve okul bilgisini sözel kavramadan daha az yansıtır.

Çalışma Belleği: Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer.
Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

İşlemleme Hızı: Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer.
Her iki görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

Türkçe anlamı Bilişsel Değerlendirme Sistemi olan CAS testi 5-17 yaş arası bireylerin planlama, eş zamanlılık, dikkat ve ardıllık becerilerini değerlendiren bir testtir.

Başta öğrenme güçlüğü ve dikkat problemleri olmak üzere bir çok akademik sorunun farklı disiplinler ile değerlendirilmesine destek olur. Akademik başarısızlık ile ilişkili bilişsel güçlüklerin fark edilmesin, sağlar.

Planlama: Strateji oluşması, planların uygulanması, sonuçların tahmini, dürtü kontrolü, faaliyet organizasyonu, yeni durumlara uygun planlı tepki, kendini kontrol, kendini değerlendirme, kendini gözleme, strateji kullanımı şeklinde özetlenebilir.

Eş Zamanlılık: Farklı kelimelerden yeni fikre ulaşma, bütünden parçaya parçadan bütüne ulaşma, ilişki kurma becerisi, muhakeme becerisi, akıl yürütme becerileri, birden fazla uyaranı aynı anda yorumlayabilme becerisi, uzamsal bilgi ve işlem yapma becerisi, yönerge alma ve yönergeleri yorumlama becerisi, görsel hafıza becerisi şeklinde özetlenebilir.

Dikkat: Konsantrasyon, bilgiye odaklanma, ilgiyi sürdürebilme, ilginin dağılmasına engel olma, seçici dikkat, belirli bir zaman diliminde birçok uyarıcı içerisinden hedef olana odaklanabilme, birbiriyle bağlantısı olmayan ancak rekabet halindeki uyaranlara tepki vermeyi engelleyebilme, yanıt kararlılığı oluşturabilme becerisi şeklinde özetlenebilir.

Ardıllık: Kısa süreli işitsel bellek, birbirinden bağımsız kelime ve cümlelerin doğru telaffuzu ve hafızada tutma becerisi, ardışık uyaranları anlama, ses dizilimi ile ilgili çalışma, konuşma ve kelime organizasyonu şeklinde özetlenebilir.

Okul öncesi dönemde çocukların görsel uyaranlarla zenginleştirilmiş bir eğitim almaları okuma yazmaya geçişin alt yapısında büyük önem taşıyan görsel algılarının gelişmesini sağlar.  

Okul öncesi dönem ve ilkokul döneminde görsel algının değerlendirilmesi önemlidir. Frostig Görsel Algı Testi çocuğun el-göz koordinasyon becerisi, şekil – zemin ilişkisi, şekilleri farklı açılardan algılayabilme becerisi, şekillerin mekânda konumu ve mekânla ilişkisi becerilerini değerlendirilir. Çocuğun bu alanlardaki performansı standardizasyon çalışması yapılmış kendi yaş grubu içerisindeki normlarla karşılaştırılır. Bu test ile çocuğun görsel algı alanında desteklenmesi gereken alanları keşfederek, geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak onların okuma yazmaya geçişini kolaylaştırır. 

Okul olgunluk testidir. Çocuğun okula hazır olup olmadığını değerlendirmek için objektif ölçme aracıdır. Çocuğun verilen yönergeyi anlama ve uygulama performansını ölçer. Bu test 5,6-6 yaş arası çocuklara uygulanır. Toplam 6 alt testten ve 100 maddeden oluşur.
Kelime anlama ve cümleler alt testleri dilin anlaşılması, işitsel algıyı ve kavrama becerisini ölçer. Genel bilgi alt testi kelime bilgisini ölçmektedir. Eşleştirme alt testi görsel algı testidir. Sayılar testi sayı bilgisi ve aritmetik işlem becerisini ölçer. Bu alt test basit sayısal problemlerin çözülmesini içerir. Kopya etme yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan görsel algıyı ölçmektedir.

Nörogelişimsel ve Nöropsikolojik Değerlendirmeler​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Duygu Durum Değerlendirmeleri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rorschach Testi Herman Rorschach tarafından 1920 yılında basılan Psychodiagnostik kitabı ile kullanılmaya başlanmıştır.

Projektif testlerden en sık kullanılanları Rorschach ve Tat testleridir. Rosrchach Testi yapısı gereği somut şekiller içerirken, aynı zamanda muğlak yapısıyla kişinin gerçeklik ilkesine uygun olarak yanıt vermesini ve kartlar yoluyla kendi iç dünyasını yansıtmasını sağlar. 

Kişiliğin ruhsal işleyişini belirlemek amacıyla kullanılır. Rorschach Testi 10 adet mürekkep lekesini içeren karttan oluşmaktadır. Her kart çeşitli şekiller, renkler ve gölgeler içermektedir. Test ortalama 30 dakika- 90 dakika sürmektedir.

Test esnasındaki duyumsal özellikler, danışanın teste olan yaklaşımını ve içsel süreçlerinde yaşadığı duyguları rahatlıkla ortaya çıkarmasını sağlar. Kullanılan kartlar aracılığıyla danışanın kendi beden imgesi, kendilik tasarımı, nesne ilişkileri ve kişiler arası ilişkilerine dair bilgi elde edilir. Testin yorumlama sürecinde kişilerin verdiği yanıtların gerçeklik düzleminde olup olmadığı yorumlanır. İstatistiki olarak hesaplanarak oluşturulmuş kodlama kitabı ile yanıtların nesnel yanını ve kişilerin bilinçdışı süreçleri değerlendirilir. 

Tat

Tat testi yetişkinlere ve ergen grubuna uygulanmaktadır.  Danışanın resme bakarak bir hikaye anlatması istenir. Ortalama 30 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Rorschach testi ile tamamlayıcı yapısı olan projektif çalışma olan Tat testi tek başına da kullanılabilir. Test sırasında danışanının serbest çağrışım ile bilinç dışı düzlemden getirdikleri yorumlanır. Tat testi kişilerin nesne ilişkisine ( anne babası ile ilişkileri ) gönderme yaparak kişi hakkında kapsamlı ve zengin bilgiler sunmaktadır. 

Kaynakça

İkiz Tefika (2010), Psikanalatik Yönelimli Klinik Görüşmeler, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Accordion Content
Accordion Content